Inženýrská geologie

Provádíme:

  • inženýrsko-geologické průzkumy pro obytné i průmyslové stavby, liniové stavby, protlaky, vodovody, kanalizace, komunikace, malé vodní nádrže
  • inženýrsko-geologické průzkumy jsou realizovány dle projektu průzkumných prací, který vychází z Vašich požadavků, terénní rekognoskace lokality a studia archivních materiálů
  • technické práce jsou většinou realizovány jádrovými vrty, v případě nepřístupného terénu eventuelně vrtáním soupravou Eijkelkamp, dle možnosti jsou případně realizovány kopané sondy, což vede ke snížení nákladů
  • laboratorní práce (mechanika zemin a hornin) je většinou řešena laboratoří Geotechnický servis, p. Ivo Ouřada, Praha
  • v případě potřeby je možno realizovat archivní inženýrsko-geologická posouzení (vhodné např. pro územní plánování), takováto posouzení vycházejí ze studia archivních podkladů, které je možno zajistit v České geologické službě - Geofondu Praha, či jsou využity podklady z vlastního archivu
  • dle potřeby realizujeme průzkumné práce v rozsahu předběžného či podrobného průzkumu, zásady pro podrobný a předběžný průzkum - viz. níže

Orientační zásady pro podrobný inženýrsko-geologický průzkum

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum zahrnuje soubor geologických prací, které z hlediska inženýrsko-geologického stanoví podmínky výstavby. Sondy musí být umístěny v blízkosti základů, ale mimo jejich obrys. Počet sond je třeba volit tak, aby byl získán jasný obraz úložných poměrů podle jejich složitosti, jakož i podle náročnosti a rozsahu konstrukce. Zpravidla musí být pro každý jednotlivý objekt vyhloubeny nejméně 3 sondy. Jen výjimečně postačí pro méně významné objekty malých půdorysných rozměrů v jednotlivých geologických poměrech méně sond. Vzdálenost mezi sondami se volí tak, aby bylo možno vystihnout a lokalizovat pozvolné i náhlé změny v geologické stavbě zkoumaného místa a ve vlastnostech hornin s potřebnou přesností. Rovněž hloubka sond má být volena tak, aby byly zjištěny spolehlivé údaje pro stanovení úložných poměrů staveniště.

Předběžný (orientační) inženýrsko-geologický průzkum

Průzkumné práce, které nesplňují výše uvedené zásady nelze označit jako průzkum podrobný, ale dle dosažení prozkoumanosti území jen jako předběžný, resp. orientační.

fotografie © RNDr. Lašek | design: dobragrafika.cz | kód: tvorba www stránek, 2007